fbpx

PRIVACY

Aplikuj.nl gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Bij de aangeboden diensten worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Dit alles gebeurt met in achtneming van de Nederlandse Wet alsmede de sinds 25 mei 2018 in werking getreden AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aplikuj.nl is een dienstverlenende entiteit. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, heeft Aplikuj.nl een zekere hoeveelheid gegevens nodig van zijn gebruikers. Daarom accepteren gebruikers de gegevens van Aplikuj.nl vrijwillig, en bewust de privacy, welke onmisbaar is voor de samenwerking. De gegevens welke nodig zijn voor deze samenwerking delen we op in twee groepen.

1 Kandidaten: gegevens die onmisbaar zijn, zijn onder anderen: contactgegevens, (bv woonadres, e-mail adres, telefoonnummer) persoonlijke gegevens (naam achternaam) persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, lengte) informatie aangaande karakter en hobby’s, gegevens aangaande talenkennis, werkverleden, gevolgde/afgeronde opleidingen en/of cursussen, capaciteiten, jouw gegevens en/of bestanden (bv cv, motivatiebrief, kopieën van legitimatie bewijzen, diploma’s, certificaten) welke je ons kunt toezenden met behulp van jouw e-mail of op jouw persoonlijke profiel kunt plaatsen. Aplikuj.nl maakt het mogelijk te registreren en in te loggen op https://Aplikuj.nl. Met behulp van sites van derden zoals Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Gebruikers welke hier gebruik van maken registreren zich of loggen in door middel van persoonlijke gegevens zoals e-mail adres, naam en achternaam alsmede alle andere soorten gegevens waartoe zij vrijwillig en bewust toestemming geven. Gebruikers geven vrijwillig en bewust toestemming tot het éénjarige bewaren en verwerken van hun gegevens. Alle gegevens zijn gegevens welke nodig zijn om de kandidaten deel te laten nemen aan het wervings- en selectie proces door Aplikuj.nl alsmede andere werkgevers welke met Aplikuj.nl samenwerken.

2 Werkgevers: gegevens van werkgever,  bedrijfsnaam en adres, e-mail aders, telefoonnummer, faxnummer, gegevens contactpersoon, registratie nummer bedrijf ( bv: kvk, btw)  logo, foto’s en alle overige bestanden, gegevens en informatie, welke vrijwillig en bewust worden verzonden naar Aplikuj.nl met behulp van e-mail en/of het profiel van de werkgever. Alle gegevens zijn gegevens welke nodig zijn om de juiste kandidaten te werven en selecteren als mede het in dienst nemen van de door Aplikuj.nl voorgestelde kandidaten. Werkgevers geven bewust en duidelijk toestemming om deze gegeven één jaar te bewaren

Aplikuj.nl maakt gebruik van een hosting- service wat betekend dat de  site https://Aplikuj.nl online is in het openbare internetnetwerk welke aangeboden wordt door een gekochte hosting service van een derde partij, met behulp van welke, Aplukuj.nl de site levert aan de bezoekers van de site. Aplikuj.nl communiceert met de groep kandidaten en met de groep werkgevers. Verwerkt en bewaart diens gegevens met behulp van het internet dankzij een derde bedrijf welke de hosting service en roaming aanbied. Aplikuj.nl maakt enkel gebruik van gegevens welke actief worden gedeeld. De kandidaat of werkgever kan zelf beslissen welke gegevens zichtbaar zijn. Behalve de gegevens welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gesloten overeenkomst. Die gegevens worden altijd als “verplicht in te vullen” aangeduid.

Als onderdeel van het gebruik van persoonlijke gegevens voor een bepaald doel en indien deze handeling jouw toestemming vereist zal Aplikuj.nl ten alle tijden uitdrukkelijk om jouw toestemming vragen. Je kunt ook jouw eerder verleende toestemming op ieder gewenst moment terugtrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens in de toekomst alsmede jouw profiel verwijderen.

Google-analytics
Aplikuj.nl maakt gebruik van Google-services zoals Google Analytics om statistieken bij te houden van beide gebruikersgroepen zowel als het bezoekersverkeer van de site.

Google Location Service
Aplikuj.nl maakt gebruik van de lokalisatie service van Google Maps- met als doel het bepalen van de lokalisatie van beide gebruikersgroepen alsmede de bezoekersgroep.

SSL (Secure Socket Layer)
Aplikuj.nl maakt gebruik van dit beveiligingsprotocol. Dit is een protocol welke voorziet in een beveiligd kanaal tussen twee computers, welke met elkaar communiceren met behulp van internet of een intern netwerk. Wij zijn ons ervan bewust dat uitgewisselde informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden. Jouw gevoelige gegevens moeten beschermd worden en integer blijven.

Cookies
Uitwisselen van gegevens met derden. Om onze diensten uit te kunnen voeren is het van belang gebruik te maken van cookies. Cookies zijn een kleine hoeveelheid gegevens welke opgeslagen worden door jouw computer. In de cookies kan jouw bezoek aan onze site worden opgeslagen. Behalve de tijdelijke cookies worden ook de vaste cookies opgeslagen. De meeste zoekmachines zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren.

Je kan echter deze instellingen wijzigen zodat de cookies niet geaccepteerd worden of aangeven om altijd gevraagd te worden het opslaan van de cookies te bevestigen.  Op het moment dat je de cookies niet accepteert kan het voorkomen dat de aangeboden diensten van Aplikuj.nl niet zonder problemen functioneren(lees: omschrijvingen). Meer informatie hierover lees je hier.

Wijzigen/ verwijderen gegevens. Je hebt het recht om jouw gegevens en het gebruikerssysteem in te zien welke door Aplikuj.nl wordt opgeslagen en je mag deze altijd wijzigen, aanvullen of verwijderen. Aplukij.nl benadrukt dat jouw recht om te verwijderen beperkt kan worden door de verplichting van gegevensopslag welke hieraan ten grondslag ligt en waar Aplikuj.nl zich aan dient te houden. Daarnaast kan een Rechtbank, OM of een ander Justitieel Overheids Orgaan eisen dat wij inzage geven in de gegevens of informatie verstrekken conform Nederlandse wet. In verband met onmiddellijke noodzaak van gegevensverstrekking, wijziging of verwijdering van gegevens, kun je contact opnemen ovv jouw (achter) naam en e-mail adres middels info@aplikuj.nl